નાના સોલર મોડ્યુલ

 • MONO-90W અને PLOY-90W

  MONO-90W અને PLOY-90W

  પેલેટ દીઠ જથ્થો: 40

  MONO-90W પેલેટ ડાયમેન્શન (mm):L697×Wl,110 × H988

  પેલેટ દીઠ MONO-90W નેટ વજન: 241.6 kg

  પેલેટ દીઠ MONO-90W કુલ વજન: 291.6 કિગ્રા

  PLOY-90W પેલેટ ડાયમેન્શન (mm):L697 × Wl,110 × Hl,074

  PLOY-90W નેટ વજન પ્રતિ પૅલેટ: 266.8 કિગ્રા

  PLOY-90W પૅલેટ દીઠ કુલ વજન: 316.8 કિગ્રા

 • MONO-80W અને PLOY-80W

  MONO-80W અને PLOY-80W

  પેલેટ દીઠ જથ્થો: 40

  MONO-80W પેલેટ ડાયમેન્શન (mm):L697×Wl,110 × H861

  પેલેટ દીઠ MONO-80W નેટ વજન: 204.4 કિગ્રા

  પેલેટ દીઠ MONO-80W કુલ વજન: 254.4 કિગ્રા

  PLOY-80W પેલેટ ડાયમેન્શન (mm):L697 × Wl,110 × H827

  PLOY-80W નેટ વજન પ્રતિ પૅલેટ: 225.6 kg

  PLOY-80W પૅલેટ દીઠ કુલ વજન: 275.6 કિગ્રા

 • MONO-60W અને PLOY-60W

  MONO-60W અને PLOY-60W

  પેલેટ દીઠ જથ્થો: 40

  MONO-60W પેલેટ ડાયમેન્શન (mm):Ll,110×W624× H827

  પેલેટ દીઠ MONO-60W નેટ વજન:167.6 kg

  MONO-60W કુલ વજન પ્રતિ પાલે: 217.6 કિગ્રા

  PLOY-60W પેલેટ ડાયમેન્શન (mm):L661 × Wl,110 × H827

  PLOY-60W નેટ વજન પ્રતિ પૅલેટ: 184 કિગ્રા

  PLOY-60W પલ્લે દીઠ કુલ વજન: 234 kg

 • MONO-40W અને PLOY-40W

  MONO-40W અને PLOY-40W

  પૅલેટ દીઠ જથ્થો: 80

  MONO-40W પેલેટ ડાયમેન્શન (mm):L697×Wl,110×H928

  પેલેટ દીઠ MONO-40W નેટ વજન: 216 kg

  પેલેટ દીઠ MONO-40W કુલ વજન: 266 કિગ્રા

  PLOY-40W પેલેટ ડાયમેન્શન (mm):L697 × Wl,110 ×H998

  PLOY-40W નેટ વજન પ્રતિ પૅલેટ: 244 kg

  PLOY-40W પૅલેટ દીઠ કુલ વજન: 294 કિગ્રા

 • MONO-50W અને PLOY-50W

  MONO-50W અને PLOY-50W

  પેલેટ દીઠ જથ્થો: 40

  MONO-50W પેલેટ ડાયમેન્શન (mm):L697×Wl,110×H649

  પેલેટ દીઠ MONO-50W નેટ વજન: 142.8 કિગ્રા

  પેલેટ દીઠ MONO-50W કુલ વજન:192.8 કિગ્રા

  PLOY-50W પેલેટ ડાયમેન્શન (mm):L697 × Wl,110 × H687

  PLOY-50W નેટ વજન પ્રતિ પૅલેટ: 156.4 કિગ્રા

  PLOY-50W પૅલેટ દીઠ કુલ વજન: 206.4 કિગ્રા

 • MONO-100W અને PLOY-100W

  MONO-100W અને PLOY-100W

  પેલેટ દીઠ જથ્થો: 40
  MONO-100W પેલેટ ડાયમેન્શન (mm):L944 × Wl,110 × H827
  પેલેટ દીઠ MONO-100W નેટ વજન: 266.4 કિગ્રા
  પેલેટ દીઠ MONO-100W કુલ વજન: 316.4 કિગ્રા
  PLOY-100W પેલેટ ડાયમેન્શન (mm):Ll,038 × Wl,110 × H827
  PLOY-100W નેટ વજન પ્રતિ પૅલેટ: 294.4 કિગ્રા
  PLOY-100W પૅલેટ દીઠ કુલ વજન: 344.4 કિગ્રા
 • MONO-120W અને PLOY-120W

  MONO-120W અને PLOY-120W

  પેલેટ દીઠ જથ્થો:35

  MONO-120W પેલેટ ડાયમેન્શન (mm):Ll,049 × Wl,150 × H827

  પેલેટ દીઠ MONO-120W નેટ વજન: 312.55 કિગ્રા

  પેલેટ દીઠ MONO-120W કુલ વજન: 362.55 કિગ્રા

  PLOY-120W પેલેટ ડાયમેન્શન (mm):Ll,150 × Wl,156 × H827

  PLOY-120W નેટ વજન પ્રતિ પૅલેટ: 345.45 કિગ્રા

  PLOY-120W પૅલેટ દીઠ કુલ વજન: 395.45 કિગ્રા

 • MONO-3W અને PLOY-3W

  MONO-3W અને PLOY-3W

  પેલેટ દીઠ જથ્થો: 900

  પેલેટ ડાયમેન્શન (mm):L860 x W1,062 x H721

  પૅલેટ દીઠ ચોખ્ખું વજન: 342 કિગ્રા

  પૅલેટ દીઠ કુલ વજન: 392 કિગ્રા

 • MONO-160W અને PLOY-160W

  MONO-160W અને PLOY-160W

  પેલેટ દીઠ જથ્થો:35

  પેલેટ ડાયમેન્શન (mm):L1,150 ×W1,366 × H827

  પેલેટ દીઠ ચોખ્ખું વજન: 409.85 કિગ્રા

  પૅલેટ દીઠ કુલ વજન: 459.85 કિગ્રા

  PLOY-160W પેલેટ ડાયમેન્શન (mm):Ll,150 × Wl,509 × H827

  PLOY-160W નેટ વજન પ્રતિ પૅલેટ: 453.95 કિગ્રા

  PLOY-160W પૅલેટ દીઠ કુલ વજન: 503.95 કિગ્રા

 • MONO-6W અને PLOY-6W

  MONO-6W અને PLOY-6W

  પેલેટ દીઠ જથ્થો: 720

  MONO-6W પેલેટ ડાયમેન્શન (mm):Ll,002×Wl,062×H721

  પેલેટ દીઠ MONO-6W નેટ વજન: 403.2 કિગ્રા

  MONO-6W પૅલેટ દીઠ કુલ વજન: 453.2 કિગ્રા

  PLOY-6W પેલેટ ડાયમેન્શન (mm):Ll,162 ×Wl,062 ×H721

  PLOY-6W નેટ વજન પ્રતિ પૅલેટ: 468 kg

  PLOY-6W પૅલેટ દીઠ કુલ વજન: 518 કિગ્રા

 • MONO-12W અને PLOY-12W

  MONO-12W અને PLOY-12W

  પેલેટ દીઠ જથ્થો: 720

  પેલેટ ડાયમેન્શન (mm):Ll,434×Wl,062×H889

  પૅલેટ દીઠ ચોખ્ખું વજન: 748.8 કિગ્રા

  પૅલેટ દીઠ કુલ વજન: 798.8 કિગ્રા

  PLOY-12W પેલેટ ડાયમેન્શન (mm):Ll,414 ×Wl,062 ×Hl,009

  PLOY-12W નેટ વજન પ્રતિ પૅલેટ: 871.2 કિગ્રા

  PLOY-12W પૅલેટ દીઠ કુલ વજન: 921.2 કિગ્રા

 • MONO-20W અને PLOY-20W

  MONO-20W અને PLOY-20W

  પેલેટ દીઠ MONO-20W જથ્થો:360

  MONO-20W પેલેટ ડાયમેન્શન (mm):Ll,137×Wl,062×H860

  પેલેટ દીઠ MONO-20W નેટ વજન: 576 કિગ્રા

  પેલેટ દીઠ MONO-20W કુલ વજન: 626 કિગ્રા

  પેલેટ દીઠ PLOY-20W જથ્થો:240

  PLOY-20W પેલેટ ડાયમેન્શન (mm):L842 × Wl,062 × H860

  PLOY-20W પેલેટ ડાયમેન્શન (mm):424.8 kg

  PLOY-20W પેલેટ ડાયમેન્શન (mm):474.8 kg